W dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 -Konkurs nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi napytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Materiały do pobrania

Prezentacja ze spotkania

Prezentacja - Pytania i odpowiedzi na spotkaniu  

Pytania i odpowiedzi po spotkaniu