Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 dla Działania 8.7 RPO WZ.

A w związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Ogłoszenie o naborze