w ramach działań 8.3 oraz 8.7 RPO WZ 2014-2020

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WZ) informuje, iż w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań w zakresie wdrażania Programu, podjęto decyzję o zmianie systemu oceny wniosków o dofinansowanie projektów w celu usprawnienia jej dokonywania. Powyższe skutkuje również koniecznością przedłożenia Komitetowi Monitorującemu RPO WZ propozycji zmian dotyczących zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów, w związku z czym IP rekomenduje wstrzymanie się z publikacją wniosków o dofinansowanie do momentu aktualizacji dokumentów w przedmiotowym zakresie.

Ze względu na powyższe oraz planowany termin posiedzenia Komitetu Monitorującego, ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (będący jednocześnie Instytucją Organizującą Konkursy) nabory, zostają przedłużone zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Nr naboru

Termin rozpoczęcia naboru

Pierwotny termin zakończenia naboru

Obowiązujący termin zakończenia naboru

1.

RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

01.04.2016

29.04.2016

06.06.2016

2.

RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

01.04.2016

29.04.2016

06.06.2016

Aktualizacja Regulaminów konkursów w zakresie zmian terminów zostanie udostępniona niezwłocznie po ich opracowaniu.