Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3  udostępnia w dniu 04.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.2. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia procesu naboru wniosków do dnia 6 czerwca 2016 r.

 W Regulaminie wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian.

Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3