Głównym celem rozwojowym, a zarazem Wizją Strategii ZIT SOM jest 

PRZEKSZTAŁCENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO W OBSZAR O DUŻYM I AKTYWNYM POTENCJALE WZROSTU,KTÓRY POZOSTAJE SPÓJNY WEWNĘTRZNIE I POWIĄZANY FUNKCJONALNIE, A TAKŻE ZAPEWNIA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA


 Cele strategiczne Strategii ZIT SOM

Cel strategiczny 1: Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zintegrowana przestrzeń

 • 1.1 Rozwój metropolitalnego systemu transportowego
 • 1.2 Wzmacnianie zewnętrznych powiązań transportowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • 1.3 Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Cel strategiczny 2: Dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

 • 2.1 Wzmacnianie szczecińskiego obszaru funkcjonalnego, jako innowacyjnego ośrodka wzrostu gospodarczego
 • 2.2 Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • 2.3 Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności
 • 2.4 Kształcenie ogólne, ustawiczne i zawodowe o zasięgu ponadlokalnym
 • 2.5 Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego
 • 2.6 Wsparcie rynku pracy

Cel strategiczny 3: Podnoszenie standardu życia mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - wysoka jakość i dostępność usług

 • 3.1 Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych oraz uzupełnienie deficytów w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej i edukacyjnej (innej niż szkolnictwa zawodowego) 
 • 3.2 Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna przestrzeni miejskiej