Ogłoszenie konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17 w ramach Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dnia 31 stycznia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty  współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3.

Numer naboru: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

>>> Proszę zapoznać się z naborem   <<< 

 

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zit-som.szczecin.pl  oraz www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będzie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie.