Zakończony        od 25.05.2017   do 30.06.2017

Zakończony 30.06.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Z dniem 29 maja 2017r. rozwiązaniu uległo porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z tym zadania realizowane dotychczas przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w Szczecinie przejął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych..

Numer naboru: RPZP.02.08.00-IP.01-32-K02/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

25.05.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.06.2017 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r..

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/. Natomiast pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 07.07.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 07.07.2017 r..

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jst,
   • towarzystwa budownictwa społecznego,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • spółdzielnie mieszkaniowe,
   • organizacje pozarządowe

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

   • Maksymalnie 85%

Minimalny wkład własny:

   • 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

   • 2 528 000,00  EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

   • Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin ? tel. 91 44 10 300, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

Archiwalne wersje dokumentów