W dniach 6-8 sierpnia 2017 r. odbyła się w Szczecinie ogólnopolska konferencja pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako impulsy dla zrównoważonego rozwoju.  

Konferencja została organizowana przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i opinii na temat realizacji instrumentu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w świetle nowych wyzwań rozwojowych. Konferencja poświęcona była w szczególności problematyce zrównoważonej mobilności oraz zagadnieniom dotyczącym zmniejszaniu emisyjności gospodarki.

W gronie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, osób zarządzających Biurami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z całego kraju, jak również naukowców, ekspertów i praktyków omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące dostępności transportowej, oddziaływania transportu na środowisko oraz  roli kolei  aglomeracyjnej w systemie komunikacji obszarów metropolitalnych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki z zakresu integracji miejskiego transportu publicznego w Warszawie, zarządzania mobilnością miejską w Krakowie, integracji taryfowo-biletowej na przykładzie Związku Komunikacyjnego Górnych Łużyc-Dolnego Śląska. Poruszone zostały również kwestie związane z niską emisją, efektywnością energetyczną oraz energią odnawialną w gminach.

Wydarzenie odbywało  się podczas realizowanego w tym samym czasie w Szczecinie finału regat The Tall Ships Races, co pozwoliło na pokazanie specyfiki Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT SOM) jako przestrzeni społeczno-gospodarczej, której centrum stanowi miasto portowe o szerokim oddziaływaniu na otoczenie.

Konferencja była transmitowana On-Line na Facebook'u - Oglądało ją w pierwszy dzień  ponad 250 osób, a w kolejny podobna ilość .

Strona Konferencji znajduje się na stronie http://zit-som.szczecin.pl/konferencja/ 

Relacja z konferencji znajduje się na naszym profilu : https://www.facebook.com/szczecinski.obszar.metropolitalny/

Projekt współfinansowany był ze środków POPT 2014 -2020 w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego ZIT.