W dniach 26-27 października br. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe z wizytą studyjną w dzielnicy Mulnik- Świnoujście. W warsztatach wzięli udział koordynatorzy ZIT wszystkich JST należących do SOM jak i koordynatorzy PGN z gmin biorący udział w projekcie. 

Pani Mirosława Gąsiorowska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów zapoznała nas z inwestycjami Miasta Świnoujście podczas wizyty zarówno na terminalu LPG jak i Mulniku. Warsztaty otworzył Prezydent Świnoujścia Pan Janusz Żmurkiewicz przedstawiając zgromadzonym kluczowe osiągnięcia i założenia rozwojowe Miasta Świnoujście. Następnie Pani Dorota Korczyńska  Kierownik Biura EFS w Wydziale Zarzadzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiła opracowanie na temat przygotowania projektów EFS w zakresie poprawy efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego na obszarze metropolitalnym w aspekcie przewidywanej alokacji na działania 8.3 i 8.7 RPO WZ 2014-2020. 

Podczas przerwy pierwszego dnia warsztatów wszyscy uczestnicy zrobili wspólne zdjęcie w koszulkach promujących PGN 

W drugiej części Pan Marek Dymek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. Społeczeństwa Informacyjnego przedstawił koncepcie i możliwości Metropolitalnego Portalu Edukacyjnego  jako narzędzia wspomagającego system edukacji w placówkach oświatowych na terenie SOM. Natomiast Pan Roman Walaszkowski Dyrektor Biura Stowarzyszenia przedstawił wszystkim główne założenia Ustawy Metropolitalnej uchwalonej przez sejm 9 września 2015r.

Drugi dzień rozpoczął Pan Tomasz Przerwa Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie referatem na temat Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w RPO WZ 2014-2020. Później przedstawił doświadczenia z wdrażania programu Prosument oraz zaprezentował założenia nowego projektu programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej - Ryś  termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Kolejnym prelegentem była  Pani Magdalena Maik koordynator ds. ZIT w Biurze Stowarzyszenia, która omówiła min: stan prac nad strategia ZIT, rolę koordynatorów JST w systemie wdrażania i realizacji Strategii ZIT SOM oraz zasady finansowania związków ZIT ze środków POPT 2014-2020. Ostatni z prezenterów Pan Paweł Ogrodnik z Biura SSOM  pokazał Szanse i zagrożenia integracji transportu publicznego oraz omówił proponowane rozwiązania na terenie SOM dotyczące organizacji transportu publicznego.

Wszystkie projekcje wywoływały żywą dyskusję.