Działanie 1.5Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna - kod 115),

-          spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna - kod 140).

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

b)    budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych[1], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

c)    budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

d)    podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 % całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych);
  • 47 mln zł dla pozostałych projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce

Punkt informacyjny

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Punkt informacyjny, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce Punkt informacyjny zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w Bazie najczęściej zadawanych pytań

Linki

Ogłoszenie o konkursie


Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna - kod 115),

-          spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna - kod 140).Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)     budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

b)     wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/

c)      budowy sieci ciepłowniczych;budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

125 mln zł

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IW w zakładce Punkt informacyjny.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Punkt informacyjny, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce Punkt informacyjny zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w

Linki

Ogłoszenie o konkursie


Harmonogram planowanych w roku 2017 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020