W nawiązaniu do ogłoszonego naboru nr: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K020/17 w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przekazujemy wyjaśnienia dotyczące obliczania ogólnej liczby godzin wsparcia kierowanego do uczniów w ramach spełnienia kryterium dopuszczalności nr 4.