Uchwałą nr 982/16 z 29 czerwca  2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 9.0).

W ww. dokumencie wprowadzono min. zmiany :

 1. w ramach działania 2.1 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu oraz 2.2 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
  • w opisie działania doprecyzowano, że w zapisie: Inwestycje w infrastrukturę drogową,  niezbędną do organizacji systemu transportu publicznego możliwe są jedynie w przypadkach, gdy nie ma innego sposobu osiągnięcia efektu w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń bądź zatłoczenia w mieście, jak również jedynie jako element projektu obejmujący mniejszość wydatków kwalifikowalnych całego projektu chodzi o infrastrukturę drogową nienadającą priorytetu transportowi publicznemu,
  • drugi typ projektu poszerzono  o następujący zapis:"Jako element projektu możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu,
  • a przyjmujące formę budowy infrastruktury jak np. budowa stacji ładujących dla autobusów elektrycznych bądź też zajezdni",
  • nazwę wskaźnika Ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok] zastąpiono nazwą funkcjonującej na WLWK: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok,
  • dodano wskaźniki produktu: Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej, Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ?parkuj i jedź?, Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach ?parkuj i jedź?, Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride";
 2. w ramach działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dodano zapis o kwalifikowalności projektów polegających na budowie dróg prowadzących do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych wraz z podaniem definicji ww. terenów
 3. wprowadzono zmiany techniczne w zapisach SOOP;
 4. zaktualizowano załącznik 3 do SOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zgodnie z uchwałami przyjętymi podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 19 maja 2016 r;

Nowy dokument jest dostępny na stronie WZP  >>> Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego <<<