"Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020" określają sytuację, dotyczącą upublicznienia zapytania ofertowego na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 W przypadku Beneficjentów spoza sektora MSP, którzy rozpoczęli realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, wydatki mogą być ponoszone zgodnie z ich wewnętrznymi zasadami określonymi w regulaminach udzielania zamówień. Pamiętać jednak należy, iż wydatki te muszą zostać poniesione zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych, tj. zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zasadą jawności i przejrzystości, zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. 

 W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po złożeniu wniosku o dofinansowanie  w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej powszechnie dostępnej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. 

 Zaznaczyć należy, że zgodnie z deklaracją o przygotowaniu projektu pozakonkursowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz unijnego.  

Źródło:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego