Aktualny         od 01-07-2016 do 31-12-2020

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Barbara Kuza - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 91 44 11 116

Małgorzata Lichtańska - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 91 44 11 656

Informacje o naborze

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.
  Numer naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipiec 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

Tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego;
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • zarządcy infrastruktury kolejowej wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zwanej dalej Strategią ZIT SOM) oraz partnerstwa tych podmiotów.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w ramach Strategii ZIT SOM.
 
2. W ramach naboru wspierane będą działania, których efektem będzie  zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego oraz ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co w dalszej perspektywie przyczyni się do ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych między innymi przez transport indywidualny.
 
3. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego.
 
4. W ramach naboru wspierane będą trzy typy projektów:
 • budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast (typ 1);
 • zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego (typ 2);
 • projekty zwiększające świadomość ekologiczną (typ 3).
5. W ramach typu 1 mogą być realizowane inwestycje polegajace m.in. na:
 • budowie/przebudowie centrów przesiadkowych;
 • budowie i modernizacji dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego;
 • tworzeniu inteligentnych systemów transportu (ITS);
 • budowie obiektów "parkuj i jedź" oraz "Bike&Ride".
6. W ramach typu 2 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.
 
7. W ramach typu 3 mogą być realizowane projekty polegające m.in. na:
 • modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarach miejskich w kierunku jego energooszczędności;
 • działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii, kampanii promujących budownictwo zeroemisyjne lub niskoemisyjny transport.
8. W ramach naboru przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj" jedynie dla projektów w ramach typu 1.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

212 264 620,00 zł  (słownie: dwieście dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia 00/100).

Niezbędne dokumenty

 1. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:
 • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
 • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF 195,14 KB) 

 2. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100. W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wersje archiwalne wyników naboru 

Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 30.05.2018 (PDF 207,1 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 27.03.2018 (PDF 204,7 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 07.03.2018 (PDF 202,5 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 19.02.2018 (PDF 199,7 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 12.02.2018 (PDF 196,8 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 31.01.2018 (PDF 57,9 KB) 
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 23.01.2018 (PDF 57,6 KB) 
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 11.01.2018 (PDF 57,1 KB) 
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 18.12.2017 (PDF 260,8 KB)

Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 30.05.2018 (PDF 160,3 KB) 
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 27.03.2018 (PDF 159,5 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 07.03.2018 (PDF 160 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 19.02.2018 (PDF 158,7 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 12.02.2018 (PDF 161,5 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 31.01.2018 (PDF 98,9 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 23.01.2018 (PDF 98,8 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 11.01.2018 (PDF 99,6 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 18.12.2017 (PDF 229,5 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 18.12.2017 (PDF 230,1 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 22.11.2017 (PDF 73,5 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 06.11.2017 (PDF 73,4 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 25.09.2017 (PDF 113,0 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 18.09.2017 (PDF 86,0 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 31.07.2017 (PDF 86,2 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 13.06.2017 (PDF 51,9 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 05.06.2017 (PDF 52,6 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 30.12.2016 (PDF 69,7 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 20.12.2016 (PDF 272,0 KB)
Skład osobowy Komisji Oceny Projektów 20.12.2016 (PDF 272,0 KB)

Wersje archiwalne wyników oceny wniosków

Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 22.05.2018 (PDF 166,0 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 19.03.2018 (PDF 165,8 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 27.02.2018 (PDF 165,3 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 15.02.2018 (PDF 165,0 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 07.02.2018 (PDF 164,9 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 23.01.2018 (PDF 98,2 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 17.01.2018 (PDF 98,3 KB)
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 04.01.2018 (PDF 98,3 KB) 
Lista projektów po ocenie merytorycznej I stopnia 13.12.2017 (PDF 111,1 KB)

Lista projektów po ocenie wstępnej 16.04.2018 (PDF 170,9 KB) 
Lista projektów po ocenie wstępnej 13.03.2018 (PDF 170,0 KB) 
Lista projektów po ocenie wstępnej 19.02.2018 (PDF 169,9 KB)
Lista projektów po ocenie wstępnej 08.02.2018 (PDF 169,5 KB)
Lista projektów po ocenie wstępnej 01.02.2018 (PDF 169,2 KB)
Lista projektów po ocenie wstępnej 18.01.2018 (PDF 99,3 KB)
Lista projektów po ocenie wstępnej 04.01.2018 (PDF 98,9 KB)
Lista projektów po ocenie wstępnej 7.12.2017 (PDF 111,8 KB)