Aktualny         od 01-07-2016 do 31-12-2020

Zmiany w naborze wniosków

 Informacje o naborze

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - tryb pozakonkursowy.
  Numer naboru:RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipiec 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

Tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • jednostki organizacyjne JST posiadającym osobowość prawną,
 • związki JST,
 • podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:
 • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu "greenfield", z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu "greenfield",
 • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są  terenami typu "greenfileld".
2. W ramach Działania 1.11 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:
 • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
 • kompleksowym wyposażeniu w media,
 • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
 • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
 • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.
3. W niniejszym naborze IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

85 076 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

2. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100. W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów