Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 informuje, iż 12.08.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach naborów nr:

 

IP informuje, iż w ramach naboru RPZP.02.06.00-IP.01-32-K01/16 zaktualizowano (w załączeniu rejestr zmian):

- Regulamin konkursu - Dodano ust. 21.: "W ramach niniejszego konkursu w założeniach analiz finansowych, należy przyjąć okres odniesienia projektu zalecany przez IZ wynoszący 25 lat.",

- Zał. 7 do Instrukcji przygotowania studium wykonalności - Poprawiono w punkcie 4.2 zakres studium wykonalności właściwy dla projektów o łącznych nakładach do 1 mln. Euro i jak i powyżej.

Natomiast w ramach naboru RPZP.02.08.00-IP.01-32-K01/16 zaktualizowano (w załączeniu rejestr zmian) :

- Regulamin konkursu - Dodano ust. 21.: "W ramach niniejszego konkursu w założeniach analiz finansowych, należy przyjąć okres odniesienia projektu zalecany przez IZ wynoszący 25 lat.",

- Regulamin konkursu - Nabór wniosków o dofinansowanie w systemie LSI w ramach niniejszego konkursu został wydłużony do 30 września 2016 r. oraz termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy został wydłużony do dnia 7 października 2016 r.

- Zał. 7 do Instrukcji przygotowania studium wykonalności - Poprawiono w punkcie 4.2 zakres studium wykonalności właściwy dla projektów o łącznych nakładach do 1 mln. Euro i jak i powyżej.


>>> Rejestr zmian 2.6 <<<

>>> Rejestr zmian 2.8 <<<