Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.7, udostępnia w dniu 22.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.1.

W Regulaminie nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z rejestrem zmian

W związku z zatwierdzeniem aktualnej Strategii ZIT SOM przez Walne zebranie Członków SSOM udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23.03.2016 r.zaktualizowaną Strategię ZIT SOM z dnia 15 marca 2016 r. do konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16  >> Aktualna Strategia << 

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.7