Aktualny         od 01-07-2016 do 31-12-2020

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Karolina Kaczmarek - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 91 44 11 158

Anna Gierlik - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 91 44 11 643

Informacje o naborze

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.
    Numer naboru: RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16 Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipiec 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

Tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • W ramach Działania 5.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zwanej dalej Strategią ZIT SOM) oraz partnerstwa tych podmiotów.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego zadania drogowe na drogach gminnych i powiatowych, które wskazane zostały w Strategii ZIT SOM. Działanie służyło będzie realizacji Strategii ZIT SOM, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 
2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostępności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów wykluczonych.
 
3. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu: budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).
 
4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze stacjonarnym, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 030 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.) 

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:

  • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
  • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF 38,36 KB)

2. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100. W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów