Zakończony        od 30.06.2016 do 30.09.2016

Zmiany w naborze wniosków

 • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.8 (12.08.2016)
 • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.8 (15.07.2016)

Informacje o naborze

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają w dniu 31 maja 2016r.
   konkurs nr RPZP.02.08.00-IP.01-32-K01/16
   w ramach działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r..

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do
WFOŚiGW w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 32 lok.U/5,
70-382 Szczecin.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającgo właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7.10.2016 r.
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 7.10.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • organizacje pozarządowe

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • Maksymalnie 85%

Minimalny wkład własny:

 • 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 18 800 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

 • Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie 

<< PLIK >>

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin - tel. 91 44 10 300 /324-333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi w ramach Działania 2.8 (23.06.2016) 

 Linki

 Wersje archiwalne dokumentów

Rejestr Zmian

Rejestr zmian z 12.08.2016r.