Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 - "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach" - Poddziałania 1.3.2 "Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym"

Szczegółu na stronie >>> NFOŚiGW <<<