W dniu 12 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zebranie Członków udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Stowarzyszenia. Wszyscy Członkowie przyjęli sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016,a także plan rzeczowo-finansowy na rok 2017. Została podjęta uchwała w sprawie "Powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ANEKS do POROZUMIENIA".