Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

W skład Stowarzyszenia realizującego mechanizm ZIT w Szczecińskim Obszarze Funkcjonalnym wchodzi 15 Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Dotyczy on 687 247 osób co stanowi ok 40 % mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego

Obejmuje on  powierzchnią 279 451 ha czyli ok 12 % województwa Zachodniopomorskiego

Źródła finansowania

ZIT SOM jest finansowany z następujących źródeł:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - projekty ZIT i projekty komplementarne
 • Krajowe Programy Operacyjne (przede wszystkim Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) - projekty komplementarne
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - wsparcie działań lidera ZIT jako Instytucji Pośredniczącej i wsparcia eksperckiego dla ZIT 

Środki

Wielkość dofinansowania przyznana na realizację ZIT SOM wynosi 109,1 mln EUR 

Alokacja na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wg Regionalnego Programu Operacyjnego pokazuje tabela

W następujących priorytetach inwestycyjnych przyznano:

W trybie pozakonkursowym 

 • 3a.  Promowanie przedsiębiorczości - 20 mln EUR
 • 4e.  Promowanie strategii niskoemisyjnych - 49,9 mln EUR
 • 7b.  Zwiększanie mobilności regionalnej - 8 mln EUR

W trybie konkursowym 

 • 3c.  Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług - 5 mln EUR
 • 4c.   Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym - 15 mln EUR
 • 10i.  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej - 7,8 mln EUR
 • 10iv.   Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy - 3,4 mln EUR

Poziom dofinansowania inwestycji

Pomimo zapisów art. 120 rozporządzenia ramowego zakładających maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85%, ze względu na niedobór środków przeznaczonych na wdrażanie Strategii ZIT SOM w formule ZIT, zgodną decyzją członków SSOM ustalono następujące, maksymalne limity wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych:

 • PI 3a    - 70%
 • PI 3c    - 45%
 • PI 4c    - 75%
 • PI 4e    - 67%
 • PI 7b    - 50%
 • PI 10i   - 75%
 • PI 10iv  - 75%.