Działanie 8.3 RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Listy projektów po procedurze odwoławczej, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3