3 listopada 2016 roku Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego została zmieniona przez Walne Zebranie członków. Z dniem 2 grudnia zmieniona Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju i Finansów, a 14 grudnia 2016 pozytywna opinia została wydana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

<<< Pełny tekst strategii >>>