Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego, udostępniają w dniu dzisiejszym, tj.  31.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu  nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.3.
 
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:
  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa
    w projekcie 
    w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
  • wprowadzenia zmiany dotyczącej zniesienia wymogu spełnienia przez projekt 60% punktów przy ocenie na płaszczyźnie jakości dokonywanej przez IP ZIT SOM.
Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny - oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/ oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.
Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19-20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.
Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres
jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.
 Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.3 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów/ schemat nowego systemu wyboru projektów ramach ZIT zostają udostępnione poniżej.

REGULAMIN KONKURSU RPO ZIT 8.3 wersja 1.3 

Harmonogram oceny do wersji 1.3 

Opis Systemu Wyboru Projektów Przez WUP W Szczecinie 

Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 

Schemat System Oceny ZIT 

Załączniki 8.3 

Ogłoszenie o naborze