Dowiedz się, jakie są zasady przeprowadzania kontroli i jak się do niej właściwie przygotować.

Czym jest kontrola?

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu. W szczególnych przypadkach możliwe są również kontrole przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

Kontrola ma na celu weryfikację o określonym zakresie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z zapisami zawartych umów oraz wniosków aplikacyjnych będących podstawą udzielenia wsparcia

Rodzaje kontroli w Programie Regionalnym

Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie

 ? instytucja, z którą podpisałeś umowę, w każdym roku sprawdzi wybraną przez siebie grupę projektów. W grupie tej może się znaleźć także Twój projekt. Kontrole te mogą być prowadzone w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu. Kontroli podlegać będzie dokumentacja i sprawdzony zostanie zakres rzeczowy realizowanego projektu.  p>Jeżeli pełnisz zadania Podmiotu Wdrażającego Instrumenty Finansowe, kontrole będą realizowane również w Twojej siedzibie. Jednak w tym przypadku przedmiotem kontroli będzie właściwa realizacja zadań wynikająca z zawartej przez Ciebie umowy o finansowaniu. Kontrole te mogą one odbywać się, co roku w trakcie realizacji umowy.

 

Kontrola krzyżowa

- kontrola ta realizowana będzie w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-13. W trakcie tej kontroli sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki. W kontroli tej nie uczestniczysz ? prowadzona jest ona, bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym. Możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i zostaniesz poproszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;

 

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

- przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta końcowego Wniosku o płatność. Kontrola ta polega na sprawdzeniu posiadania przez Instytucję odpowiedzialną za kontrolę kompletności i zgodność z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji wydatków ujętych we wnioskach beneficjenta o płatność i niezbędnych do potwierdzenia prawidłowości poniesienia tych wydatków. Kontrola ta może przybrać formę kontroli w miejscu realizacji projektu lub Twojej siedzibie

Kontrola trwałości projektu

- może być przeprowadzana po zakończeniu realizacji projektu. Czas trwania okresu trwałości, o ile ma on zastosowanie do Twojego projektu, jest określony w umowie na podstawie której otrzymałeś wsparcie z funduszy unijnych. Może on stanowić 3 lub 5 lat od dokonanej płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Kontrola ta może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie. Co do zasady podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje polegające na:

 • zaprzestaniu działalności produkcyjnej lub przeniesieniu jej poza obszar wsparcia finansowany z Regionalnego Programu dla województwa zachodniopomorskiego,
 • zmianie własności współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, 
 • istotnej zmianie wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń;

Kontrole uprzednie

- takie kontrole mogą być realizowane również zanim otrzymasz decyzję o wyborze projektu do dofinansowania lub zanim instytucja dokona refundacji określonych wydatków, a nawet zanim wydatki w ramach projektu zostaną przez Ciebie poniesione. Kontrole te dotyczą kwestii związanych z prawidłowością stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko czy pomocy publicznej w zakresie w jakim to ciebie dotyczy.  Kontrole uprzednie mogą również być realizowane u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach trybu pozakonkursowego i w tym zakresie będą dotyczyły również zdolność wnioskodawcy do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu. Instytucja przeprowadzająca kontrole decyduje o konieczności przeprowadzenia takich kontroli. Kontrole te będą przeprowadzane zazwyczaj w oparciu o dostarczone przez Ciebie dokumenty.

Inne kontrole 

- realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwy Urząd Kontroli Skarbowej) lub Najwyższą Izbę Kontroli. Instytucje te mogą weryfikować prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych, ocen oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej. Czynności kontrolne powyższych instytucji mogą być realizowane w miejscu realizacji projektu lub Twojej siedzibie

Należy zauważyć, że kontrole mogą mieć charakter planowy oraz charakter doraźny.

Kontrole planowe  przeprowadzane są w oparciu o przygotowany przez Instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli plan opracowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

Zazwyczaj Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie będą miały charakter kontroli planowych.

Kontrole doraźne przeprowadzana przez Instytucje odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w wyniku uzyskania informacji wskazujących na konieczność sprawdzenia określonych faktów, szczególnie w zakresie możliwości wystąpienia nieprawidłowości, uchybień w projekcie;

Termin przeprowadzenia kontroli

O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie będziesz poinformowany pisemnie, z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem. W przypadku kontroli doraźnych beneficjent może nie zostać powiadomiony o zamierzeniu przeprowadzenia czynności kontrolnych lub zostanie powiadomiony jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem.

Zakres kontroli

W trakcie kontroli sprawdzany jest faktyczny stan realizacji projektu pod względem finansowym i rzeczowym oraz zgodność jego realizacji z umową o dofinansowanie projektu. Sprawdzana jest przede wszystkim dokumentacja, w tym:

 1. Dokumenty finansowe 
  - oryginały dowodów księgowych, w tym przede wszystkim faktur, rachunków, not księgowych, list płac oraz zawieranych umów;
  - dokumenty potwierdzające opłacenie dokumentów przedstawionych do rozliczenia, czyli wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty kasowe, dowody KP i KW; obowiązująca u beneficjenta polityka rachunkowości; 
  - wyodrębniona ewidencja księgowa wraz z zestawianiem obrotów i sald. 

  Ponadto ocenie podlegają dokumenty potwierdzające przyjęcie zakupionych produktów do ewidencji księgowej tj. dokumenty OT, ewidencja środków trwałych oraz księgi inwentarzowe.
 2. Dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi, w tym przede wszystkim:
  - ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy;
  - umowy o pracę;
  - certyfikaty środowiskowe.
 3. Dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności. Najczęściej weryfikacji podlega:
  - sposób szacowania wartości zamówienia;
  - upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu;
  - potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców;
  - uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;
  - raport z udzielonego zamówienia;
  - treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą.
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów. Mogą to być na przykład:
  - umowa i faktura zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie; 
  - umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia; 
  - umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie;
  - uzyskane certyfikaty.
 5. Procedury archiwizacji dokumentacji projektowejKorzystając ze środków RPO WZ, beneficjent przyjmuje na siebie obowiązek archiwizacji pełnej dokumentacji projektowej w siedzibie swojej firmy, przez okres wskazany w umowie dotacji.
 6. Działania informacyjno-promocyjne, między innymi:
  - oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu;
  - oznakowanie dofinansowanych środków trwałych; 
  - oznakowanie miejsca realizacji projektu.
 7. Dokumenty związane z wdrażaniem Instrumentów Finansowych, miedzy innymi:
  - dokumenty dotyczące funkcjonowania IF, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją; 
  - dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji IF;
  - dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie;
  - formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe;
  - deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach;
  - umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez IF, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców w zakresie jakim dotyczy;
  - dowody, że wsparcie udzielane poprzez IF zostało wykorzystane do przewidzianych celów;
  - ewidencję przepływów finansowych między IZ a IF oraz w ramach IF na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych odbiorców pomocy, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone;
  - oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z Programu Regionalnego wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez IF na rzecz odbiorcy ostatecznego pomocy.
 8. Oprócz dokumentów kontrolerzy mogą też naocznie sprawdzić, czy zakupione sprzęty, maszyny i urządzenia są zgodne z opisem przedstawionym przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

Po kontroli

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Beneficjent otrzymuje ją w celu zapoznania się z jej treścią. Jeżeli beneficjent nie ma żadnych uwag - podpisuje dokument. W przypadku uwag do informacji pokontrolnej, beneficjent ma 14 dni na wniesienie pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, beneficjent otrzyma zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.

Wydatki poniesione w sposób nieprawidłowy zostają objęte korektą do wysokości przyznanego dofinansowania, a dokładnie jego pomniejszeniem, gdyż nie można kwot wycofywanych z projektu przeznaczać na inne wydatki w tym samym projekcie. W skrajnych wypadkach może to prowadzić nawet do całkowitej utraty dofinansowania lub rozwiązania umowy.

Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w trakcie kontroli

Kontrolujący jest uprawniony, w granicach upoważnienia, do:

 • swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
 • wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej;
 • żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów;
 • przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych;
 • żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień;
 • zabezpieczania materiałów dowodowych;
 • sprawdzania przebiegu określonych czynności;
 • przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.
 
 Dowiedz się o nieprawidłowościach przy realizacji projektów i ich konsekwencjach.

Definicja nieprawidłowości

Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Podmiotem gospodarczym, według prawa unijnego, jest każda osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu funduszy unijnych, z wyjątkiem państwa członkowskiego wykonującego swoje uprawnienia władzy publicznej.

Obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu i zarządzaniu funduszami UE, należy zwrócić uwagę na następujące obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych:

 1. zamówienia publiczne, w tym w szczególności niezastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego (stosowanie trybów poza konkurencyjnych), niedochowanie warunków związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, np. błędne ogłoszenie lub brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu (brak publikacji ogłoszenia o zmianie warunków zamówienia), nierówne traktowanie wykonawców (żądanie dokumentów, który nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania), nieuprawnione zmiany istotnych warunków umowy z wykonawcą;
 2. przyznanie dofinansowania nieuprawnionemu beneficjentowi, w szczególności wskutek przedstawienia przez beneficjenta fałszywych dokumentów lub oświadczeń;
 3. refundacja wydatków niekwalifikowalnych, w tym w szczególności: podwójne sfinansowanie tego samego wydatku np. zrefundowanie podatku VAT podlegającego zwrotowi w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zrefundowanie wydatku podlegającego finansowaniu w ramach innego programu współfinansowanego ze środków publicznych, wydatków niezwiązanych z realizowanym projektem, wydatków nieuzasadnionych (związanych z realizowanym projektem, lecz zbędnych), wydatków zawyżonych, nieuwzględnienie przychodów uzyskiwanych przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem;
 4. przedstawianie we wniosku o płatność niekompletnej, nieprawidłowej lub sfałszowanej dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków;
 5. brak realizacji przez beneficjenta działań przewidzianych w projekcie;
 6. realizacja projektu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. realizacja przedsięwzięcia bez pozwoleń (decyzji) wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Informowanie o nieprawidłowościach

Zgodnie z przepisami unijnymi, państwa członkowskie UE powiadamiają Komisję Europejską o nieprawidłowościach przekraczających 10 000 EUR tytułem wkładu z funduszy polityki spójności i regularnie informują ją o istotnych postępach przebiegu powiązanych postępowań administracyjnych i prawnych.

Informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach Programu Regionalnego przekazywane są Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Pełnomocnik realizuje zadania związane
z informowaniem Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach przy pomocy komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Informowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, w którym rejestrowane są raporty o nieprawidłowościach.

Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości

Zwrot środków

Wystąpienie  nieprawidłowości zawsze skutkować będzie obowiązkiem zwrotu środków (jeżeli środki zostały już wypłacone). W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej obowiązkiem zwrotu środków beneficjent wzywany jest do ich zwrotu lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności. W przypadku niewypełnienia tego wezwania wydawana jest decyzja zobowiązująca beneficjenta do zwrotu środków określającą termin zwrotu środków. Po jego bezskutecznym upływie wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.

Sankcje karne i administracyjne

W przypadku popełnienia przez Beneficjenta przestępstwa będzie on ponosił odpowiedzialność karną - na zasadach i warunkach wynikających z właściwych przepisów. W przypadku uzyskania uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem funduszy unijnych, instytucje uczestniczące w realizacji Programu Regionalnego niezwłocznie zawiadamiają właściwe organy ścigania. 

W przypadkach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, beneficjent zostaje obligatoryjnie wykluczony z możliwości otrzymania  środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Okres wykluczenia kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta.

W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych instytucje uczestniczące w realizacji Programu Regionalnego zawiadamiają o tym fakcie Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Dowiedz się o polityce zwalczania nadużyć finansowych stosowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit (c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 instytucja zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

W ramach Programu Regionalnego funkcjonuje uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych oparty na:

 • działaniach prewencyjnych takich jak: szkolenia pracowników; działania podnoszące poziom świadomości na temat nadużyć finansowych; informowanie o prowadzonych kontrolach projektów;
 • stosowaniu przejrzystego podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania;
 • funkcjonowaniu jednoznacznie sformułowanego kodeksu etycznego;
 • rzetelnych mechanizmach kontroli / nadzoru / weryfikacji realizowanych projektów w połączeniu z uprzednio dokonaną oceną ryzyka;
 • przejrzystych mechanizmach zgłaszania nadużyć finansowych właściwym organom.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty.

W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF?owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OAFCN - www.ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/index_en.htm), która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich.

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem:www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.html

Zespół ds. samooceny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 zobligowana jest do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka. W tym celu konieczne stało się powołanie zespołu, który będzie dokonywał samooceny ryzyka nadużyć finansowych. Powołanie takiego zespołu rekomendowane jest także przez Komisję Europejską, w wydanych przez nią wytycznych z czerwca 2014 r.
w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych (EGESIF_14-021-00-16/06/2014). W wytycznych tych wskazano m.in., że w Zespole ds. Samooceny powinni znaleźć się pracownicy różnych działów Instytucji Zarządzającej, posiadający różne zadania i kompetencje. Powołanie Zespołu ds. Samooceny przewidziano również w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej dotyczących nieprawidłowości i nadużyć finansowych, które zawierają m.in. Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, uchwałą nr 1490/15 z dnia 7 października 2015 r. powołał Zespół ds. samooceny, który będzie dokonywał samooceny ryzyka nadużyć finansowych. 

Zgłoś nadużycie

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i procedur dot. wdrażania funduszy unijnych. Jednym z elementów dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami jest utworzenie komórki zajmującej się  zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych oraz uruchomionie mechanizmu kontroli polegającego na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia związany z wdrażaniem Programu Regionalnego, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych. Dlatego też mogą Państwo zasygnalizować każde nadużycie popełnione w związku z wdrażaniem Programu Regionalnego.

Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze, w pełni anonimowo.

Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń, wpływa to znacząco na wzrost weryfikacji nadużycia finansowego. Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć jaki jest efekt zgłoszenia ? prosimy zostawić swój adres e-mail.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie środki korygujące. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Formularz zgłaszania nadużycia zostanie uzupełniony w terminie późniejszym.

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - Instytucja Zarządzająca zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami (opracowaniami):