We wtorek 27 grudnia br. podpisano kolejne dwie umowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Gmina Miasto Szczecin  otrzyma unijne wsparcie na zakup nowych autobusów, a Gmina Police na budowę centrum przesiadkowego. 

Szczecin otrzyma finansowe wsparcie na zakup 20 fabrycznie nowych autobusów. Chodzi o dziesięć osiemnastometrowych, przegubowych i dziesięć "zwykłych", czyli 12 metrowych pojazdów. Ich szacunkowa wartość to 35 mln zł. Dofinansowanie wyniesienie 13,4 mln zł. Nowy tabor będzie kupowany i dostarczany do czerwca 2018 roku.

Gmina Police ze wsparciem eurofunduszy zbuduje nowe centrum przesiadkowe przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia pętli, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Będą też wiaty, drogi manewrowe i ciągi pieszo-rowerowe. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł, a wsparcie unijne wyniesie ponad 3,2 mln zł. Koniec prac planowany jest na grudzień przyszłego roku. 

Informujemy, iż dniu 21 grudnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (v.1.12). Bieżąca zmiana dokumentu, została ograniczona do zał. 5 SzOOP, tzn. Wykazu Projektów Zidentyfikowanych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym załącznikiem. <<< Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego >>>

 

Dnia 21 grudnia br. podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Umowy podpisały należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego gminy: Dobra Szczecińska i Stepnica. Jeszcze przed świętami ich budżety wzbogacą się o ponad 3 mln zł. Dzięki środkom RPO WZ 2014-2020 pokryją one koszty inwestycji drogowych. Inwestycja w Gminie Dobra zakończyła się październiku br., a prace w Gminie Stepnica potrwają do listopada przyszłego roku . Oba przedsięwzięcia dotyczą budowy i przebudowy lokalnych dróg.

3 listopada 2016 roku Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego została zmieniona przez Walne Zebranie członków. Z dniem 2 grudnia zmieniona Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju i Finansów, a 14 grudnia 2016 pozytywna opinia została wydana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

<<< Pełny tekst strategii >>>

W związku z trwającą oceną projektów w ramach działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informujemy  o wynikach oceny wstępnej projektów Gmina Dobra i Gmina Stepnica. 

Ogłoszenie o naborze

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

>>> Ogłoszenie o naborze dla Działania 8.7 <<< 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

>>>> Ogłoszenie o naborze dla Działania 8.3 <<<< 

Już prawie 5,5 tys. mikro, małych i średnich firm skorzystało z produktów finansowych Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i z powodzeniem rozwija swoje biznesy, wzmacniając jednocześnie inwestycyjny potencjał regionu. Z 425 mln zł dostępnych środków unijnych wsparliśmy projekty warte ponad 1,5 mld zł, osiągając w ten sposób trzykrotną dźwignię finansową.