11 kwietnia br. (wtorek) IP ZIT SOM wraz z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie zorganizowała szkolenie na temat nowych środków unijnych dostępnych dla przedsiębiorców w. Jedna firma może aplikować o kwotę do 1 mln. zł. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru nr: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K020/17 w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przekazujemy wyjaśnienia dotyczące obliczania ogólnej liczby godzin wsparcia kierowanego do uczniów w ramach spełnienia kryterium dopuszczalności nr 4.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17 w wersji 1.1 z dnia 14.03.2017 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Tabela zmian do Regulaminu 8.3 z dnia 14.03.2017 r.

Ogłoszenie o naborze dla Działania 8.3

Ministerstwo Rozwoju przygotowało serię filmików pokazujących jak zdobyć wsparcie z Funduszy Europejskich, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych informacji na ten temat. Każdy film jest dedykowany innej grupie i przedstawia dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je dowiesz się m.in. jak pozyskać fundusze na rozpoczęcie i rozwinięcie własnego biznesu, założenie startupu, wdrożenie innowacyjnego produktu, pozyskanie zagranicznych klientów lub jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.Materiały są dedykowane zwłaszcza tym osobom, które do tej pory nie korzystały z unijnego wsparcia. 

<<< Zapraszamy do zapoznania >>> 

O nowoczesny i ekologiczny tabor wzbogaci się Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zakup 15 pojazdów pozwoli na poprawę komfortu podróży, jak i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Blisko 70 procent kosztów pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Parafowanie umowy z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza, prezesa SPPK Kazimierza Trzcińskiego, radnej województwa Joanny Żurowskiej oraz władz lokalnych miało miejsce w piątek, 10 marca 2017 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 - "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach" - Poddziałania 1.3.2 "Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym"

Szczegółu na stronie >>> NFOŚiGW <<<

W dniu 16 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

"Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020" określają sytuację, dotyczącą upublicznienia zapytania ofertowego na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Ogłoszenie konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17 w ramach Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 23.01.2017 r zostały przyjęte  zmiany regulaminów do działań:

1.11 - Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,

2.2 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

5.2 - Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Numer naboru: RPZP.01.07.00-IZ.00-32-001/17

Zachęcamy do zapoznania sie z naborem Ogłoszenie o naborze dla Działania 1.7

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 dla Działania 8.7 RPO WZ.

A w związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Ogłoszenie o naborze

Nie żyje prezydent Stargardu Sławomir Pajor. Zmarł niespodziewanie w środę 18 stycznia br. Miał 57 lat.

Polityczną karierę rozpoczynał w latach 90. Przez cztery lata był radnym, a także przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Pyrzyce. Od 1998 do 2002 roku był radnym sejmiku wojewódzkiego. W 2002 roku wygrał swoje pierwsze wybory na prezydenta Stargardu.

Od 2015 roku był Wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

W trakcie jego prezydentury w podstargardzkim Kluczewie powstały zakłady firm Bridgestone czy Cargotec. Dzięki temu lokalnie spadło bezrobocie, a miasto przeżyło rozwój gospodarczy.

Sławomir Pajor zmarł w trakcie czwartej kadencji swojej prezydentury.

 

Źródło: Radio Szczecin