Działanie 8.3 RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Listy projektów po procedurze odwoławczej, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

>>>> Wyniki naboru <<<<

Gmina Dobra inwestuje w poprawę stanu swoich dróg. Z pomocą samorządowi przyjdzie Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Unijna pomoc obejmie przebudowę drogi w ciągu ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach. Umowę gwarantującą wsparcie podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Teresa Dera.

Ponad 200 punktów oświetleniowych przejdzie renowację w Gminie Stepnica. Zdecydowaną większość kosztów modernizacji infrastruktury pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Umowę podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Andrzej Wyganowski.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisali umowę na przebudowę węzła Łękno. Strategiczna inwestycja transportowa w Szczecinie będzie realizowana ze wsparciem unijnym. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek podpisali umowę dającą początek przebudowie węzła Łękno. Parafowanie porozumienia, dzięki któremu inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 73 mln zł, odbyło się w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie.

Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informują, iż z uwagi na błąd techniczny, w dniu dzisiejszym zostaje zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, który zastępuję dotychczasowy załącznik. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o naborze 8.3

Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie na przebudowę węzła komunikacyjnego Łękno.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Działanie 8.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.</p>

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3