Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, udostępniają w dniu dzisiejszym, tj.  31.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego, udostępniają w dniu dzisiejszym, tj.  31.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu  nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.3.

12-13 maja 2016 r. Zielonej Górze odbyła się konferencja dotycząca współpracy w obszarach funkcjonalnych zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Celem konferencji było zainicjowanie wymiany poglądów i doświadczeń na temat współpracy samorządów na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych. Ministerstwo Rozwoju wspierało taką współpracę w ramach trzech konkursów dotacji na wsparcie i rozwój obszarów funkcjonalnych (ze środków POPT 2007-2013 oraz programu regionalnego EOG).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi na konferencji.

ZIT MOF Zielonej Góry

Munich´s experience in regional cooperation

URBACT w Zielona Góra 2016 

Podsumowanie dwóch edycji wsparcia MOF

ZMP Wspłpraca JST narzedziem wsparcia polskiej polityki rozwoju

 

 

Uchwałą nr 728/16 z 10 maja  2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 8.0), zastępujący Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 7.1) z dnia 12 kwietnia 2016 r.

W dokumencie min. zaktualizowano załącznik 5 o projekty  przewidziane do realizacji w ramach ZIT  SOM.

Zapraszamy do zapoznania >> na stronie RPO WZP <<

Załącznik nr. 5