16 września 2015r. Pan Dyrektor Roman Walaszkowski w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisał umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dotacje na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane InwestycjeTerytorialne. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.